King of the Pecos

Deputy Governor Guan Shing Tao

Deputy Governor Guan Shing Tao

Wong Fei Hung ji sei: Wong je ji fung

Deputy Governor Guan Shing Tao

红粉

Lao Pu

荊軻刺秦王

Marquis Changxin

墨攻

King of Liang

Hing dai

Tam Shun Tin (as Wang Zhi Wen)

Feng sheng

Wang Daoxiang

Top